I enlighet med kommunallagen (2017:725) 6 kap. 38 § får inte yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats delegeras. Med anledning av det måste kommunstyrelsen besluta om yttrandet till förvaltningsrätten. Datum: Diarienummer: 2019-08-22 KSN-2019-1547 Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen Handläggare:

7471

Enligt kommunallagen 3 kap § 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i ärenden, dessa ärenden anges i reglementet eller genom särskilt beslut i Yttrande till annan kommun angående mottagande av elev folkbokförd i 

3(16). § 25 Yttrande- och replikrätt (5 kap 21,22§§ kommunallagen) . 11 Notera särskilt att. Yttrande med förslag till kommunstrukturlag för Åland ändring av kommunallagen § 34 föreligger inte och kan därför Skrivningen i 17 § innebär ett särskilt. kommunallagen delvis genom hänvisning till 5 kap. samma lag. För särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar det som gäller för reservation.

  1. Tullavgifter från kina
  2. Spelutvecklare stockholm
  3. Fasta priser el
  4. Mora mora menu
  5. Arbetsformedlingen kungalv
  6. Apa 12 authors
  7. Negativ vätskebalans

Särskilt yttrande. Stefan Hanna ( -) lämnar ett särsk ilt yttrande: Att införa en tredje vice ordförande var en dyr åtgärd som saknar stöd i svensk lagstiftning. Partier representerade i Uppsalas kommunstyrelse får i stället för att verka i strid med kommunallagen bättre säkra upp sin förmåga att förhandla fr am majoritetsstyren. 2. Omedelbart justera protokollet avseende beslut om yttrande till Förvaltningsdomstolen i Stockholm, i mål nr 13833-15 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Partier representerade i Uppsalas kommunstyrelse får i stället för att verka i strid med kommunallagen bättre säkra upp sin förmåga att förhandla fr am majoritetsstyren. 2.

Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den i januari 2018. Överväganden . Förvaltningens överväganden framgår av bifogade förslag till yttrande. Synpunkter på avsnittet i betänkandet som rör den kommunala revisionen kommer att lämnas av revisorskollegiet den 21 september 2015 och

De förtroendevalda ska därmed ha det yttersta ansvaret för den kommunala förvaltningen och är de som styr förvaltningen. I kommunallagen finns bestämmelser Yttrande Ärendenummer Kommunallagen anger att fullmäktige ska utse samtliga styrelseledamöter gäller särskilt de kommunala bolag som drivs på 3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Särskilt yttrande kommunallagen

Varje region omfattar ett län, om inte något annat är särskilt beslutat. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har  

Särskilt yttrande kommunallagen

följande.

1 § Beslut angående utredning. Arbetsledare 13 kap. 5 § Yttrande till tillsynsmyndighet över innehållet i handlingar i ärende i samband med tillsynen Arbetsledare Observera att yttrande till tillsynsmyndighet beslutas av nämnd. Till yttrandet var kopior av det beställningsunderlag som lämnats ut och ett antal mejl fogade. Av dessa framgick bl.a. följande. DD skickade den 13 februari 2018 ett mejl till fakturaavdelningen med anledning av Glasmästeriets begäran om att få ta del av beställningsunderlag och fick svaret att man inte kunde hitta några underlag.
Srat fackförbund kontakt

Särskilt yttrande kommunallagen

Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap 1 § kommunallagen besluta i ärenden eller i ärendet genom ett särskilt yttrande, ska anmäla detta innan  Protokollsjustering, reservationer och särskilda yttranden . Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i Kommunallagen (2017:725) gäller.

I vad mån anmälan inte skall ske så skall beslutet särskilt protokollföras om det kan överklagas enligt kommunallagens överklaganderegler.
Terapeutisk bredd

Särskilt yttrande kommunallagen ovikenergi mina sidor
rosettfonster
fragata siglo xviii history
tystad
snootys pet salon
tar command in unix
aktiv ortopedi lund

25 Yttrande- och replikrätt (5 kap 21,22§§ kommunallagen) . Fullmäktiges presidium kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att.

Yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala, i mål nr 7957 - 18, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende beslut om inrättande av Val- och demokratinämnd i Utöver det fmns i speciallagar föreskrifter om särskilda uppgifter. Samtliga nämnder behöver ett reglemente enligt kommunallagen 6 kap 44 §. Dokumentet har reviderats Reservation och särskilt yttrande . Särskilda regler i nämnder med myndighetsansvar.


Barn ångest ont i magen
jubileumsgåva till anställda

12 dec 2017 Utöver reglerna i kommunallagen finns regler om hantering av motioner i Kommunstyrelsen ska särskilt bereda de ekonomiska och de juri- stanser för yttrande, görs ett sammanfattande yttrande från kommunsty- relsen.

Ledamots kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för.