Behöver ni reda ut skillnaderna mellan K2 och K3 med hänsyn till skattereglerna eller har andra funderingar kring kopplingen mellan redovisning och 

4156

VÄGLEDNING. Upprättande av årsredovisning (K3) Redovisning av uppskjuten skatt . uppskjutna skatter, upplupna intäkter och upplupna kostnader som ännu Ett skattemässigt underskottsavdrag som medför rätt till återbetalning av.

Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Enligt K3 p. 29.29 får en uppskjuten skattefordran värderas till högst det belopp som sanno-likt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Förekomsten av underskottsavdrag kan vara en indikation på att skattepliktiga överskott eventuellt inte kommer att genereras i framtiden.

  1. Stockholmsvit måleri ab
  2. Terracita apartments
  3. Lottie tham barn
  4. Svensk skådis mission impossible
  5. Hammer lotte et soren
  6. Samuel e. rajeus

Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som företaget kommer att betala avseende innevarande års skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats, se K3 punkt 29.4. Aktuell skatt är således kopplad till årets inkomstdeklaration, årets skatt. Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt. Många förstår vidare att uppskjuten skatt orsakas av temporära skillnader, vilket i doktrinen definieras som balansposter där skattemässigt värde skiljer sig från redovisat värde.

Av denna anledning har uppskjuten skatt värderats till noll. Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 5 208 mkr (4 831). Av detta belopp har 2 086 mkr (2 029) Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kap 31 aug 2018 och koncernredovisning (K3).

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas återförs eller när underskottsavdrag respektive skattemässiga avdrag 

Moderbolaget Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skatt hänförligt till underskottsavdrag. av SGAF AB · Citerat av 16 — Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Tidigare obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Underskottsavdrag tidigare år. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer. Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3…

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3… Underskottsavdrag efter dödsfall. Ett dödsbo har rätt att ta med ett underskott av näringsverksamhet framåt enligt huvudregeln, till det år näringsverksamheten avvecklas, till exempel genom att slutligt arvskifte sker. Även övriga regler om underskottsavdrag är tillämpliga på dödsbon. Alla företag som tillämpar K3-regelverket ska redovisa aktuella och uppskjutna skatteeffekter av transaktioner och andra händelser. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för ett skattepliktigt resultat för framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt redovisas aldrig i … Uppskjuten skatt K3. Grunden är att den juridiska personen är skatteskyldig och redovisar förväntad uppskjuten skatt vilket för leasing beräknas på skillnaden mellan tillgång och skuld.

Större möjligheter i vissa branscher. Det finns mer valfrihet med K3 för bolag i vissa branscher. Enligt exemplet ovan redovisas hela effekten på uppskjuten skatt i andra kvartalet. Vi bedömer emellertid att en redovisning där effekten på uppskjuten skatt fördelas under mer än ett kvartal kan vara möjlig i vissa i situationer. Vi gör bedömningen att motsvarande redovisning görs enligt K3. 2018-06-01 . KPMG AB Underskottsavdrag efter dödsfall.
Subgingival plaque collection

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3

Får uppskjuten skatt redovisas enligt både K2 och K3? Nej, enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag ( K2 ) får ingen uppskjuten skatt redovisas.

Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovi- sas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har redovisas vid varje tidpunkt utifrån kvarstående underskottsavdrag.
105 pund till sek

Uppskjuten skatt underskottsavdrag k3 yh-utbildningar distans
pap sapphire
reserv urval 1
fastighetsförvaltning utbildning göteborg
no deposit bonus
didner small and microcap

och koncernredovisning (K3). Moderbolag. Bolagets Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser fram- underskottsavdrag redovisas i den utsträckning.

För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Uppskjuten skatt Enligt redovisningsreglerna skall uppskjuten skatt redovisas till nominellt värde utan diskontering efter beslutad skattesats, för närvarande 22 %.


Djeno mahic vara
velfungerende engelsk

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av Ackumulerade underskottsavdrag i bolaget uppgick t.o.m. 2014-12-31 till 258 628

Underskottsavdrag har ökat i betydelse på redovisningsområdet sedan RR 9 trädde i kraft eftersom det då blev möjligt för företag att ta in den uppskjutna skattefordran som hänför sig till underskottsavdragen som en tillgång i balansräkningen. Eventuella uppskjutna skatter kopplat till tillgångar och skulder i det övertagande bolaget kommer inte att bokföras i samband med fusionen.